Lo important és l’stories

En els darrers temps pareix que és més important mostrar que tu ets a un lloc on els altres no són. Fins a l’absurd de retransmetre en directe com beneixen el rateret.

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star